FOUR PAWS Data Privacy Statement

Deklarata e privatësisë së të dhënave 

Mbrojtja e të dhënave është shumë e rëndësishme për ne!

26.7.2022

1. Informata të përgjithshme 

1.1.  Objektivi dhe përgjegjësia

1.      Kjo Deklaratë e Privatësisë së të Dhënave ka për qëllim t'ju informojë në lidhje me natyrën dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me shërbimin tonë në internet dhe faqet e internetit, veçoritë dhe përmbajtjet përkatëse (në vijim të referuara bashkërosht si "shërbim online" ose "faqe interneti"). Detajet e këtyre aktiviteteve të përpunimit mund të gjenden në seksion 2.

2.      Detajet e përpunimit të të dhënave për qëllimin e kryerjes së proceseve tona të biznesit janë përshkruar në seksionin 3.

3.      Shërbimi në internet ofrohet nga VIER PFOTEN International, Linke Wienzeile 236, A-1150 Vjenë, Austri – në tekstin e mëtejmë referuar si "ofruesi", "ne" ose "neve" - i cili është gjithashtu ligjërisht përgjegjës sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.

4.      Shërbimi ynë online organizohet nga Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Gjermania, dhe mirëmbahet nga web&co, Marxergasse 5/24, A-1030 Vjenë, Austri.

5.      Ju mund të kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave në adresën e E-Mail: office@four-paws.org.

6.      Termi "përdorues" përfshin të gjithë klientët, të interesuarit, punonjësit dhe vizitorët e shërbimit tonë online.

1.2.  Baza ligjore

Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhëna personale bazuar në bazën e mëposhtme ligjore:

a.       Pëlqimi në pajtueshmëri me nenin 6 paragrafi 1 (a) të Rregullores për Mbrojtjen e të Dhënave të Përgjithshme (RrMDhP). Pëlqimi nënkupton çdo tregues marrëveshjeje të dhënë lirisht, specifik, të informuar dhe të qartë, i cili mund të jetë në formën e një deklarate ose ndonjë akti tjetër konfirmues të qartë, të dhënë nga subjekti i të dhënave që pranon përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të.

b.      Nevoja për ekzekutimin e një kontrate ose për të ndërmarrë hapa para lidhjes së një kontrate sipas nenit 6 paragrafi 1 (b) të RrMDhP -së, që do të thotë se të dhënat kërkohen në mënyrë që ne të përmbushim detyrimet tona kontraktuale ndaj jush ose të përgatisim lidhjen e një kontrate me ju.

c.       Përpunimi për të përmbushur një detyrim ligjor në pajtueshmëri me nenin 6 paragrafi 1 (c) GDPR, që do të thotë se p.sh. përpunimi i të dhënave kërkohet nga ligji ose dispozita të tjera.

Përpunimi me qëllim mbrojtjen e interesave legjitime në pajtueshmëri me Nenin 6 paragrafi 1 (f) të RrMDhP-së, që do të thotë se përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat legjitime të ndjekura nga ne ose nga një palë e tretë, përveç rastit kur interesat e tilla janë mbizotëruar nga interesat ose të drejtat tuaja themelore dhe liritë të cilat kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale.

1.3.  Të drejtat e subjektit të të dhënave

Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja nëpërmjet nesh:

a.       E drejta për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës në pajtueshmëri me nenin 13 paragrafi 2 (d) të RrMDhP-së dhe nenin 14 paragrafi 2 (e) të RrMDhP-së

b.      E drejta e aksesit në pajtueshmëri me nenin 15 të RrMDhP-së

c.       E drejta për korrigjim në pajtueshmëri me nenin 16 të RrMDhP-së

d.      E drejta për fshirje ("e drejta për t'u harruar") në pajtueshmëri me nenin 17 të RrMDhP-së

e.      E drejta e kufizimit të përpunimit në pajtueshmëri me nenin 18 të RrMDhP-së

f.        E drejta për transportueshmëri të të dhënave në pajtueshmëri me nenin 20 të RrMDhP-së

g.       E drejta e kundërshtimit në pajtueshmëri me nenin 21 të RrMDhP-së

Shënim: Përdoruesit mund të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre personale në pajtueshmëri me lejet ligjore në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Kundërshtimi mund të bëhet veçanërisht kundër përpunimit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

Pa paragjykuar ndonjë mjet tjetër administrativ ose gjyqësor, ju do të keni të drejtë të ankoheni tek një autoritet mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit, punësimit ose vendit të shkeljes së pretenduar, nëse besoni se përpunimi i të dhënat tuaja personale shkelin GDPR.

1.4.  Fshirja e të dhënave dhe kohëzgjatja e ruajtjes

Të dhënat personale të subjektit të të dhënave do të fshihen ose bllokohen sapo qëllimi i ruajtjes të jetë i pazbatueshëm. Ruajtja e të dhënave përtej kësaj mund të ndodhë nëse një ruajtje e tillë kërkohet nga ligjvënësi evropian ose kombëtar në rregulloret, ligjet ose rregulloret e tjera të BE-së, të cilave kontrolluesi i nënshtrohet. Bllokimi ose fshirja e të dhënave ndodh gjithashtu kur skadon një periudhë ruajtjeje e detyrueshme nga standardet e përmendura, përveç rasteve kur kërkohet ruajtja e vazhdueshme e të dhënave për lidhjen e një kontrate ose përmbushjen e detyrimeve kontraktuale.

1.5.  Siguria e përpunimit

1.      Ne kemi zbatuar masat e duhura dhe moderne të sigurisë teknike dhe organizative (MTO). Kështu, të dhënat që përpunohen nga ne mbrohen nga manipulimi aksidental ose i qëllimshëm, humbja, shkatërrimi dhe aksesi i paautorizuar.

2.      Këto masa sigurie përfshijnë në veçanti transferimin e koduar të të dhënave ndërmjet shfletuesit tuaj dhe serverit tonë.

1.6.  Transferimi i të dhënave te palët e treta, nënkontraktorët dhe ofruesit e palëve të treta

1.      Transferimi i të dhënave personale te palët e treta ndodh vetëm brenda kuadrit të kërkesave ligjore. Ne ua zbulojmë vetëm të dhënat personale të përdoruesve palëve të treta, nëse kjo kërkohet p.sh. për qëllime faturimi ose qëllime të tjera, nëse zbulimi është i nevojshëm për të siguruar përmbushjen e detyrimeve kontraktuale ndaj përdoruesve.

2.      Nëse angazhojmë nënkontraktorë për shërbimin tonë online, ne kemi bërë marrëveshjet e duhura kontraktuale si dhe masat adekuate teknike dhe organizative me këto kompani.

3.      Nëse përdorim përmbajtje, mjete ose mjete të tjera nga kompani të tjera (në tekstin e mëtejmë të referuar kolektivisht si "ofruesit e palëve të treta") zyrat e regjistruara të të cilave ndodhen në një vend të tretë, supozohet se një transferim i të dhënave në vendet e origjinës së këtyre palëve të treta ofruesit ndodh. Transferimi i të dhënave personale në vendet e treta bëhet ekskluzivisht vetëm nëse ekziston një nivel adekuat i mbrojtjes së të dhënave, pëlqimi i përdoruesit ose një leje tjetër ligjore.

2  Aktivitetet e përpunimit brenda fushës së shërbimit tonë online 

2.1.  Mbledhja e informatave mbi përdorimin e shërbimit në internet

1.      Kur përdorni shërbimin tonë online, informacioni mund të transferohet automatikisht nga shfletuesi i përdoruesit te ne; ky informacion përfshin emrin e faqes së internetit të qasur, skedarin, datën dhe kohën e hyrjes, sasinë e të dhënave të transferuara, njoftimin për qasjen e suksesshme, llojin dhe versionin e shfletuesit, sistemin operativ të përdoruesit, URL-në e referuesit (faqen e vizituar më parë), adresën IP dhe ofruesit kërkues.

2.      Përpunimi i këtij informacioni bëhet në bazë të interesave legjitime në pajtueshmëri me nenin 6 paragrafi 1 (f) të RrMDhP-së (p.sh. për të optimizuar shërbimin online) si dhe për të garantuar sigurinë e përpunimit në pajtueshmëri me nenin 5 paragrafi 1 (f) të RrMDhP-së (p.sh. për qëllime të mbrojtjes dhe sqarimit të sulmeve kibernetike)

3.      Ky informacion do të fshihet automatikisht 30 ditë pas përfundimit të lidhjes, përveç nëse specifikohen periudha të tjera të ruajtjes.

4.      Mbledhja e të dhënave dhe ruajtja e tyre në regjistrin e skedarëve janë thelbësore për ofrimin e shërbimit online. Prandaj, përdoruesit nuk kanë të drejtë për opsionet e fshirjes, kundërshtimit ose korrigjimit.

2.2.  Mjetet të cilat përdoren në domenin tonë

Menaxheri i etiketave të Google

1.      Kjo faqe interneti përdor Google Tag Manager. Ky shërbim lejon që etiketat e uebsajteve të menaxhohen përmes një ndërfaqeje. Menaxheri i veglave të Google zbaton vetëm etiketa, nuk vendos cookies dhe nuk mbledh asnjë të dhënë personale. Menaxheri i etiketave të Google aktivizon etiketa të tjera që mund të mbledhin informacione personale. Megjithatë, Google Tag Manager nuk ka qasje në këto të dhëna.

2.      Nëse çaktivizohet në nivel domeni ose cookies, ai do të mbetet i vlefshëm për të gjitha etiketat gjurmuese të zbatuara me Google Tag Manager.

___

Google analytics

1.      Ne përdorim Google Analytics, një shërbim analitik në internet i Google Ireland Limited (Gordon House Barclays Dublin Ireland - këtu e tutje "Google"), në bazë të pëlqimit tuaj për analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet në pajtueshmëri me nenin 6, paragrafi 1 pika a. të RrMDhP-së. Google përdor cookie dhe teknologji të tjera. Informacioni i gjeneruar nga shërbimi për përdorimin e ofertës online nga përdoruesit transmetohet në një server të Google në SHBA dhe përpunohet atje.

2.      Google vepron në emrin tonë brenda kuadrit të përpunimit të porosive në pajtueshmëri me nenin 28 të RrMDhP-së. Ne kemi lidhur një marrëveshje për mbrojtjen e të dhënave me Google që përmban klauzola standarde të BE-së për mbrojtjen e të dhënave.

3.      Ne përdorim Google Analytics me anonimizimin e IP-së të aktivizuar.

4.      Google Analytics ruan cookiest në shfletuesin tuaj të internetit për një periudhë prej dy vjetësh që nga vizita juaj e fundit. Këto cookie përmbajnë një ID përdoruesi të krijuar në mënyrë rastësore që mund të përdoret për t'ju njohur gjatë vizitave të ardhshme të faqes në internet. Përdoruesit mund të parandalojnë ruajtjen e cookies duke vendosur programin e tyre të shfletuesit në pajtueshmëri me rrethanat; përdoruesit mund të parandalojnë gjithashtu mbledhjen e të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin e tyre të ofertës online për Google, si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google, duke shkarkuar dhe instaluar shtesën e shfletuesit të disponueshëm në vegëzën e mëposhtme: https: //tools.google.com/¬dlpage/gaoptout?hl=en.

5.      Të dhënat e regjistruara ruhen së bashku me ID-në e përdoruesit të gjeneruar në mënyrë rastësore, e cila mundëson vlerësimin e profileve pseudonime të përdoruesve. Këto të dhëna të lidhura me përdoruesit fshihen automatikisht pas 26 muajsh. Të dhënat e tjera mbeten të ruajtura në formë të përmbledhur për një kohë të pacaktuar.

6.      Për më shumë informacion mbi përdorimin e të dhënave nga Google, cilësimet dhe opsionet e revokimit, ju lutemi vizitoni faqet e internetit të Google:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de ("Përdorimi i të dhënave nga Google kur përdorni faqet e internetit ose aplikacionet e partnerëve tanë").

https://policies.google.com/¬technologies/ads ("Përdorimi i të dhënave për qëllime reklamimi")

https://adssettings.google.com/¬authenticated ("Menaxho informacionin që Google përdor për të të shërbyer reklama").

___

AB Tasty

Kur një Vizitor konsultohet me faqen e internetit të një klienti AB Tasty, AB Tasty mbledh statistikat e përdorimit të faqes në internet. Një informacion i tillë lidhet, për shembull, me navigatorin e përdorur, numrin e faqeve të vizituara, numrin e vizitave, ndjekjen e lëvizjeve të Vizitorit në një faqe interneti, kohën e kaluar në uebsajt, në një faqe të caktuar, mbushjen ose hedhjen e karrocës, etj.

Asnjë të dhënë personale parësore (emri, emri, numri i telefonit, adresa…) nuk mblidhet me iniciativën e AB Tasty kur aplikohen zgjidhjet e AB Tasty.

Vetëm dy lloje të dhënash dytësore (d.m.th. të dhëna që mund të çojnë te një individ në rrethana të caktuara) mblidhen nga zgjidhjet AB Tasty – cookies dhe IP nr.

___

Cloudflare

Në faqen tonë të internetit, Cloudflare përdoret si një rrjet i ashtuquajtur i ofrimit të përmbajtjes (CDN). Cloudflare është një shërbim i Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA, ("Cloudflare").

KUJDES: Brenda fushëveprimit të këtij shërbimi, të dhënat transferohen në SHBA ose një transferim i tillë nuk mund të përjashtohet.

Një CDN është një shërbim që na ndihmon të ofrojmë përmbajtje nga faqja jonë e internetit, veçanërisht skedarë të mëdhenj mediash, si imazhe, duke përdorur serverë rajonalë dhe të lidhur me internetin për t'u dorëzuar më shpejt. Shpërndarja e përmbajtjes përmes serverëve pranë jush redukton kohën mesatare të ngarkimit të faqes në internet.

Cloudflare kontribuon si në optimizimin e uebit ashtu edhe në shërbimet e sigurisë. Cloudflare bllokon kërcënimet dhe kufizon keqpërdorimin e burimeve të serverit dhe gjerësisë së brezit. Faqja jonë e internetit është dukshëm më e fuqishme dhe më pak e ndjeshme ndaj spamit ose sulmeve të tjera falë Cloudflare.

Cloudflare përdor cookie dhe përpunon të dhënat e përdoruesve të faqes sonë të internetit.

Nëse vizitoni faqen tonë të internetit, kërkesat tuaja do të drejtohen nga serveri i Cloudflare. Në këtë rast, të dhënat e aksesit statistikor mblidhen kur vizitoni faqen tonë të internetit.

Të dhënat e aksesit përfshijnë:

 • adresën tuaj IP,
 • adresën(at) e faqes sonë të internetit që keni vizituar,
 • llojin dhe versionin e shfletuesit të internetit që po përdorni,
 • sistemin operativ që po përdorni, faqen e internetit nga e cila keni kaluar në faqen tonë të internetit (URL referuese),
 • koha e qëndrimit tuaj në faqen tonë të internetit dhe
 • frekuenca e thirrjeve në faqet tona të internetit.


Këto të dhëna ndihmojnë Cloudflare në veçanti për të zbuluar kërcënime të reja dhe për të siguruar një standard të lartë sigurie për funksionimin e faqes sonë të internetit.

Të dhënat tuaja përpunohen për të ruajtur sigurinë dhe funksionalitetin e CDN-së dhe për të optimizuar kohën tonë të ngarkimit. Përdorimi i cookies nga Cloudflare bëhet për arsye sigurie për të garantuar besueshmërinë e një pajisjeje fundore dhe është absolutisht i nevojshëm për funksionin e sigurisë. Ky përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 paragrafi 1 pika. f GDPR.

Cloudflare mban regjistrat e të dhënave vetëm për aq kohë sa është e nevojshme dhe këto të dhëna fshihen brenda 24 orëve në shumicën e rasteve. Megjithatë, ka informacione që Cloudflare i ruan për një kohë të pacaktuar si pjesë e regjistrave të tij të përhershëm për të përmirësuar performancën e përgjithshme të Cloudflare. Megjithatë, këto të dhëna nuk janë personale dhe janë anonimizuar nga Cloudflare. Cilat të dhëna përfshihen mund të gjenden në https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/.

Për më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të transferuara në Cloudflare, shihni Politikën e Privatësisë së Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

___

Google APIs & Google Fonts

Për të shfaqur fontet në mënyrë të vazhdueshme, faqja jonë e internetit përdor fontet e uebit të cilat ofrohen nga Google. Google Fonts është një shërbim i Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Për të përdorur këto Fonte Ueb, ne përdorim gjithashtu API të Google

Për të shfaqur fontet e uebit, shfletuesi i uebit që përdorni duhet të lidhet me një server të Google. Kjo informon Google se uebfaqja jonë po aksesohet përmes adresës suaj IP. Adresa IP nga shfletuesi i pajisjes që po përdorni për të hyrë në faqen tonë ruhet gjithashtu nga Google. Nëse shfletuesi juaj nuk i mbështet Fontet e Uebit, pajisja juaj do ta shfaqë faqen duke përdorur një lloj fonti standard. Me çdo kërkesë Google Font, adresa juaj IP transferohet automatikisht në një server të Google së bashku me informacione të tilla si preferencat tuaja të gjuhës, rezolucioni i ekranit, versioni dhe emri i shfletuesit tuaj. Të dhënat e përdorimit të mbledhura nga Google u mundësojnë atyre të përcaktojnë popullaritetin e llojeve të veçanta të shkronjave. Google i publikon këto gjetje në faqet e brendshme të analitikës (p.sh. Google Analytics).

Për më shumë informacion rreth Google Fonts, referojuni https://developers.google.com/fonts/faq dhe Politikës së privatësisë së Google: https://policies.google.com/privacy.

___

Google Foto

Për të shfaqur miniaturat e videove, faqja jonë e internetit përdor Google Photos të cilat ofrohen nga Google. Të dhënat nuk mblidhen nga përdorimi i tyre. Për më shumë informacion mbi politikën e privatësisë së Google, vizitoni Politikën e privatësisë së Google: https://policies.google.com/privacy.

___

Google Harta

Google Maps është një shërbim hartash në internet që e bën informacionin gjeografik më të lexueshëm për ju si përdorues nëpërmjet pajisjes tuaj. Ndër të tjera, udhëzimet shfaqen ose seksionet e hartës së një vendndodhjeje mund të integrohen në një faqe interneti.

Kur hapet Google Maps, shfletuesi juaj krijon një lidhje me serverët e Google. Kjo i mundëson Google të dijë se uebfaqja jonë është aksesuar përmes adresës suaj IP. Përdorimi i Google Maps i mundëson Google të mbledhë dhe përpunojë të dhëna për përdorimin e shërbimit.

Përveç adresës tuaj IP, Google Maps përpunon termat e kërkimit të futur dhe koordinatat e gjerësisë dhe gjatësisë për ofrimin e këtij shërbimi. Nëse përdorni funksionin e planifikuesit të itinerarit të Google Maps, adresa fillestare e futur gjithashtu do të ruhet. Ky përpunim i të dhënave kryhet ekskluzivisht përmes përdorimit tuaj vullnetar të Google Maps dhe nuk është brenda sferës sonë të ndikimit.

Termat dhe kushtet e përpunimit të të dhënave për produktet e Google dhe klauzolat standarde kontraktuale për transferimin e të dhënave në vendet e treta mund të gjenden në https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

___

Facebook Connect

1.      Nëse në këtë faqe interneti vendoset i ashtuquajturi "Facebook Connect Button", ju keni mundësinë të identifikoheni në faqen tonë të internetit me të dhënat tuaja të përdoruesit të Facebook. Përveç kësaj, Facebook Connect mund të përfshijë automatikisht informacione rreth aktiviteteve tuaja në faqen tonë të internetit në profilin tuaj në Facebook. Në këtë drejtim, kur të aktivizoni butonin, do t'ju jepet mundësia që të pranoni shprehimisht për të hyrë në të dhënat tuaja të përdoruesit të Facebook dhe të publikoni informacione dhe aktivitete në profilin tuaj në Facebook. Përdorimi i të dhënave të mëtejshme (p.sh. kontakti përmes adresës suaj të emailit) bëhet vetëm me pëlqimin paraprak të shprehur.

2.      Ju lutemi vini re se Facebook merr informacion në lidhje me aplikacionin ose faqen e internetit nëpërmjet Facebook Connect, duke përfshirë atë që po bëni. Për të personalizuar procesin e lidhjes, Facebook në disa raste mund të marrë një sasi të kufizuar informacioni para se të autorizojë aplikacionin ose faqen e internetit.

3.      Qëllimi i mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit e përdorimit të mëtejshëm të tyre nga Facebook, si dhe të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe vendosja e opsioneve për mbrojtjen e privatësisë suaj mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave në: http:// www.facebook.com/policy.php.

___

Shërbimet Google Ad

1. Kjo faqe interneti përdor funksionin e rimarketingut ose të "grupit të synuar të ngjashëm" të Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Shtetet e Bashkuara ("Google").

2. Ju mund të synoni reklamat duke vendosur reklama të personalizuara dhe të bazuara në interes kur vizitoni faqet e tjera të internetit në të ashtuquajturin "Google Display Network". "Google Remarketing" ose funksioni "Similar target group" përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Këto skedarë teksti përdoren për të regjistruar vizitat tuaja dhe të dhënat anonime në lidhje me përdorimin e faqes në internet. Të dhënat personale nuk do të ruhen. Nëse vizitoni një faqe tjetër interneti në të ashtuquajturin "Rrjeti i shfaqjes së Google", mund të shihni reklama që me shumë gjasa marrin parasysh produktet dhe zonat e informacionit të aksesuara më parë në faqen tonë të internetit.

3. Mund të parandaloni funksionin "Rimarketing i Google" ose "Similar target group" duke parandaluar ruajtjen e kukive duke vendosur softuerin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat. Megjithatë, dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtesën e shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme: https://www.google .com/settings/ads/plugin?hl=en. Ju gjithashtu mund të çaktivizoni përdorimin e kukive nga palët e treta duke vizituar faqen e çaktivizimit të Iniciativës së Reklamimit të Rrjetit në https://www.networkadvertising.org/choices/ dhe duke zbatuar informacionin shtesë të përjashtimit të përshkruar aty.

4. Politika e privatësisë së Google për rimarketing me informacione të mëtejshme mund të gjendet këtu: https://www.google.com/privacy/ads/.

___

Remarketing në Google ose "grupe të ngjashme të synuara"

1.      Kjo faqe interneti përdor funksionin e rimarketingut ose të "grupit të synuar të ngjashëm" të Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Shtetet e Bashkuara ("Google").

2.      Ju mund të synoni reklamat duke vendosur reklama të personalizuara dhe të bazuara në interes kur vizitoni faqet e tjera të internetit në të ashtuquajturin "Google Display Network". "Google Remarketing" ose funksioni "Similar target group" përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Këto skedarë teksti përdoren për të regjistruar vizitat tuaja dhe të dhënat anonime në lidhje me përdorimin e faqes në internet. Të dhënat personale nuk do të ruhen. Nëse vizitoni një faqe tjetër interneti në të ashtuquajturin "Rrjeti i shfaqjes së Google", mund të shihni reklama që me shumë gjasa marrin parasysh produktet dhe zonat e informacionit të qasura më parë në faqen tonë të internetit.

3.      Mund të parandaloni funksionin "Rimarketing i Google" ose "Grupi i synuar i ngjashëm" duke parandaluar ruajtjen e skedarëve të personalizimit duke vendosur softuerin e shfletuesit tuaj në pajtueshmëri me rrethanat. Megjithatë, ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google që të mbledhë të dhënat e krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar plug-in-in e shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme: https://www.google .com/settings/ads/plugin?hl=en. Ju gjithashtu mund të çaktivizoni përdorimin e skedarëve të personalizimit nga palët e treta duke vizituar faqen e çaktivizimit të Iniciativës së Reklamimit të Rrjetit në http://www.networkadvertising.org/choices/ dhe duke zbatuar informacionin shtesë të përjashtimit të përshkruar aty.

4.      Politika e privatësisë e Google për rimarketing me informacione të mëtejshme mund të gjendet këtu:http://www.google.com/privacy/ads/..

___

YouTube

1.      Ne përdorim YouTube për integrimin e videove. Videot janë përfshirë në modalitetin e zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave.

2.      Faqja e internetit e YouTube përdor cookie për të mbledhur informacione rreth përdoruesve të faqes së tij të internetit. YouTube i përdor ato, ndër të tjera, për të mbledhur statistika video, për të parandaluar mashtrimin dhe për të përmirësuar lehtësinë ndaj përdoruesit.

3.      Duke përdorur YouTube, krijohet një lidhje me rrjetin Google DoubleClick. Nisja e videos mund të shkaktojë përpunim të mëtejshëm të të dhënave. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këtë.

4.      Për më shumë informacion rreth privatësisë në YouTube, ju lutemi shikoni politikën e tyre të privatësisë në: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

___

Google Ad Manager

1. Google Ad Manager nga Google është një shërbim i Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

2. Google Ad Manager nga Google përdor kuki për të shërbyer reklama të rëndësishme për ju. Shfletuesit tuaj i është caktuar një numër identifikimi me pseudonim (ID) për të kontrolluar se cilat reklama janë shfaqur në shfletuesin tuaj dhe cilat reklama janë thirrur. Cookies nuk përmbajnë asnjë informacion personal. Përdorimi i kukive të Google Ad Manager lejon vetëm Google dhe faqet e internetit partnere të tij të shërbejnë reklama bazuar në vizitat e mëparshme në faqet tona ose në faqet e tjera të internetit në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookies transmetohet nga Google në një server në SHBA për analizë dhe ruhet atje. Në asnjë rrethanë Google nuk do t'i përputhë të dhënat tuaja me të dhëna të tjera të mbledhura nga Google.

3. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni përpunimin e të dhënave për ju nga Google dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave të përshkruara më sipër, si dhe qëllimin e përmendur.

4. Mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Ju gjithashtu mund ta parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga skedarët e skedarëve dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtesën shtesë të shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme nën "Zgjerim për çaktivizimin e Google Ad Manager ".

5. Për më shumë informacion rreth Google Ad Manager nga Google dhe privatësisë, vizitoni: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

___

Audienca e personalizuar e Facebook

1.      Ne përdorim në faqen tonë të internetit në faqen e Facebook-ut Audienca të personalizuara dhe kemi integruar të ashtuquajturin piksel të Facebook.

2.      Ky piksel përdoret për të mbledhur informacione pseudonime në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje interneti (p.sh. informacion rreth përmbajtjes së shikuar). Të dhënat e transmetuara të pikselit mund të përdoren për t'ju synuar në Facebook me reklama të individualizuara, me kusht që të keni një llogari në Facebook.

3.      Për më shumë informacion rreth fushës dhe qëllimit të mbledhjes së të dhënave, ju lutemi shikoni politikën e privatësisë së Facebook në https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Ju mund ta çaktivizoni mbledhjen e të dhënave në çdo kohë në lidhjen e mëposhtme: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.

4.      Për më tepër, ju keni mundësinë të parandaloni mbledhjen e ardhshme të të dhënave tuaja kur vizitoni këtë faqe interneti duke përdorur skedarin e mëposhtëm të zgjedhjes: Çaktivizo Facebook Pixel

___

jQuery

1. Ne përdorim shërbimet jQuery CDN nga Fondacioni jQuery për t'ju ofruar shpejt dhe lehtësisht faqen tonë të internetit dhe nënfaqet tona në pajisje të ndryshme. jQuery shpërndahet nëpërmjet Rrjetit të shpërndarjes së përmbajtjes (CDN) të kompanisë amerikane të softuerit StackPath (LCC 2012 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA). Ky shërbim ruan, menaxhon dhe përpunon të dhënat tuaja personale.

2. Një rrjet i ofrimit të përmbajtjes (CDN) është një rrjet serverësh të shpërndarë në rajon që janë të lidhur me njëri-tjetrin nëpërmjet internetit. Nëpërmjet këtij përmbajtja e rrjetit dhe veçanërisht skedarët shumë të mëdhenj, mund të dorëzohen shpejt – edhe në periudhat e pikut të kërkesës. jQuery krijon një kopje të faqes sonë të internetit në serverët e saj. Kështu, faqja jonë e internetit mund të dorëzohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo do të thotë se transferimi i të dhënave në shfletuesin tuaj shkurtohet nga një CDN.

3. Vetëkuptohet që ne duam t'ju ofrojmë një shërbim gjithëpërfshirës dhe funksional në faqen tonë të internetit. Kjo sigurisht përfshin ngarkimin e shpejtë të faqes sonë të internetit. Falë jQuery ju mund të ngarkoni faqen tonë të internetit shumë më shpejt. Zbatimi i jQuery është veçanërisht i dobishëm për përdoruesit nga jashtë, pasi faqja më pas mund të dorëzohet nga një server aty pranë.

4. Politika e privatësisë së StackPath përmend në mënyrë eksplicite se StackPath përdor të dhëna të grumbulluara dhe anonime të shërbimeve të ndryshme (si p.sh. jQuery) si për përmirësimin e sigurisë ashtu edhe për shërbimet e veta. Megjithatë, është e pamundur që ju të identifikoheni personalisht me përdorimin e këtyre të dhënave.

5. Nëse doni të shmangni këtë transferim të të dhënave, keni gjithmonë mundësinë të përdorni bllokues JavaScript si ghostery.com ose noscript.net. Ju gjithashtu thjesht mund të çaktivizoni ekzekutimin e kodeve JavaScript në shfletuesin tuaj. Nëse vendosni të çaktivizoni kodet JavaScript, funksionet e zakonshme do të ndryshojnë gjithashtu. Për shembull, faqet e internetit mund të mos ngarkohen më aq shpejt.

6. Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në lidhjen e mëposhtme: https://privacy-policy.openjsf.org.

___

Google reCAPTCHA

1. Ne përdorim shërbimin reCAPTCHA të Google, i cili mbron faqen tonë nga posta e padëshiruar dhe keqpërdorimi. Shërbimi parandalon softuerin e automatizuar (të ashtuquajturin bot) nga ekzekutimi i aktiviteteve abuzive në faqet tona të internetit, që do të thotë se kontrollohet nëse hyrjet e bëra vijnë vërtet nga një qenie njerëzore. Google mbledh të dhënat e mëposhtme:

 • Referuesi (adresa e faqes ku përdoret captcha)
 • Adresa IP e përdoruesit Llogaria e Google (nëse përdoruesi është i regjistruar në Google, kjo njihet dhe caktohet)
 • Sjellja e hyrjes së përdoruesit (p.sh. shpejtësia e futjes në fushat e formularit, renditja e përzgjedhjes së fushave të hyrjes nga përdoruesi) përdoret për të përmirësuar njohjen e modelit në Google.
 • Shfletuesi, madhësia dhe rezolucioni i shfletuesit, shtojcat e shfletuesit, data, cilësimet e gjuhës
 • Udhëzimet e prezantimit (CSS) dhe skriptet (Javascript) të faqes në internet
 • Përdorimi i kursorit brenda faqes

2. Google lexon gjithashtu kuki nga shërbime të tjera të Google, si Gmail, Search dhe Analytics. Të gjitha të dhënat janë të koduara dhe dërgohen te Google. Nuk ka lexim apo ruajtje të të dhënave personale nga fushat e hyrjes së formularit përkatës.

3. Për më shumë informacion rreth politikës së privatësisë së Google, vizitoni https://www.google.com/policies/privacy/ 4. Përpunimi i këtij informacioni bëhet në bazë të interesave legjitime në përputhje me nenin 6 (1) (f) GDPR.

3.  Përpunimi me qëllim të kryerjes së proceseve tona të biznesit 

3.1.  Forma e kontaktit dhe kontaktimi me e-mail

1.  Kur na kontaktoni (përmes formularit online ose e-mail), të dhënat e ofruara nga përdoruesi do të përpunohen ekskluzivisht për përpunimin e kërkesës dhe trajtimin e tij.

2. Çdo përdorim tjetër i të dhënave do të bëhet vetëm në bazë të pëlqimit të dhënë nga përdoruesi.

3. Të dhënat e përdoruesve do të ruhen në Sistemin tonë të Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin ("Sistemi CRM") ose në një softuer/bazë të dhënash të krahasueshme.Zbatohen periudhat ligjore të ruajtjes për letrat e biznesit.

3.2.  Newsletter dhe komunikimi me e-mail

1. Të dhënat e përdoruesve do të ruhen në Sistemin tonë të Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin ("Sistemi CRM") ose në një softuer/bazë të dhënash të krahasueshme.Zbatohen periudhat ligjore të ruajtjes për letrat e biznesit.

2.  Pëlqimi

Si pjesë e regjistrimit për buletinin tonë dhe komunikimin me email, ne marrim pëlqimin e mbështetësve tanë përmes një kutie të dedikuar të kontrollit të shtuar në kanalet tona të ndryshme. Regjistrimet për buletinin dhe komunikimin me e-mail regjistrohen për përmbushjen e detyrimeve ligjore të provës. Kjo përfshin ruajtjen e kohës së regjistrimit dhe konfirmimit.

3.  E-mail tool

Buletini dhe komunikimi me e-mail dërgohen duke përdorur mjetin e e-mail Marketing Cloud - në vijim i referuar si "ofruesi i shërbimit të dërgimit". Rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të ofruesit të mjeteve të postës elektronike mund të shihen këtu: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Sipas informacionit të tij, ofruesi i mjetit të postës elektronike mund t'i përdorë këto të dhëna në formë pseudonimike - d.m.th. pa caktimin e një përdoruesi, për të optimizuar ose përmirësuar shërbimet e veta, p.sh. për të optimizuar teknikisht dërgimin dhe prezantimin e buletinit dhe komunikimit me postë elektronike ose për qëllime statistikore në mënyrë që të përcaktohet se nga cilat vende vijnë marrësit. Megjithatë, ofruesi i veglave të postës elektronike nuk i përdor të dhënat e marrësve tanë të buletinit për të kontaktuar veten ose për t'i kaluar të dhënat palëve të treta.

4. Regjistrimi i të dhënave

Për t'u regjistruar për buletinin dhe komunikimin me e-mail, duhet të shkruani adresën tuaj të postës elektronike, emrin dhe mbiemrin, si dhe të kontrolloni kutinë e pëlqimit.

5.  Anketë dhe analiza statistikore

Buletinet dhe komunikimi me email përmbajnë të ashtuquajturin "web-beacon", dmth. një skedar me madhësi piksel i cili merret nga serveri i ofruesit të mjetit të emailit kur hapet buletini ose komunikimi me email. Brenda fushës së këtij rikuperimi, fillimisht mblidhen informacione teknike, të tilla si informacione rreth shfletuesit dhe sistemit tuaj, si dhe adresa juaj IP dhe koha e marrjes. Ky informacion përdoret për të përmirësuar teknikisht shërbimet bazuar në të dhënat teknike ose grupet e synuara dhe sjelljen e tyre të leximit bazuar në vendndodhjet e tyre të marrjes (të cilat mund të përcaktohen duke përdorur adresën IP) ose kohët e hyrjes.

Anketat statistikore përfshijnë gjithashtu përcaktimin nëse hapen buletinet dhe komunikimet me email, kur hapen dhe cilat lidhje klikohen. Për arsye teknike, ky informacion mund t'u caktohet marrësve individualë të buletinit. Megjithatë, nuk është qëllimi ynë, as i ofruesit të mjeteve të postës elektronike, të vëzhgojmë përdoruesit individualë. Vlerësimet na shërbejnë shumë më tepër për të njohur zakonet e leximit të përdoruesve tanë dhe për të përshtatur përmbajtjen tonë me to ose për të dërguar përmbajtje të ndryshme sipas interesave të përdoruesve tanë.

6. Bazat ligjore

Përdorimi i ofruesit të mjetit të postës elektronike, kryerja e anketave dhe analizave statistikore, si dhe regjistrimi i procesit të regjistrimit do të bazohet në interesat tona legjitime në pajtueshmëri me nenin 6 (1) (f) GDPR. Ne jemi të interesuar të përdorim një sistem buletini të përshtatshëm dhe të sigurt për përdoruesit që u shërben interesave tona të biznesit dhe përmbush pritshmëritë e përdoruesve tanë.

7. Përfundimi/Revokimi

Ju mund të anuloni marrjen e buletinit tonë dhe komunikimin me email në çdo kohë, pra të anuloni pëlqimin tuaj. Do të gjeni një lidhje për të hequr dorë në fund të çdo buletini dhe komunikimi me email. Nëse përdoruesit kanë anuluar buletinin ose marrjen e komunikimit me email, të dhënat personale të përdoruesve të përpunuara për dërgimin e tij do të fshihen.

3.3.  Zyra shtetërore

1.      Fushëveprimi dhe qëllimi i përpunimit të të dhënave, baza ligjore

Ne i përpunojmë ekskluzivisht të dhënat e nevojshme për mbështetjen e vullnetarëve sipas nenit 6 paragrafi 1 pika a të RrMDhP-së (pëlqimi).

Dërgimi i komunikimit tonë me email bazohet gjithashtu në nenin 6 paragrafi (1) pika a të RrMDhP-së (pëlqimi).

2.      Të dhënat

Në veçanti, të dhënat kryesore personale dhe të dhënat e kontaktit (p.sh. adresa e emailit dhe numri i telefonit) përpunohen.

3.      Marrësit asnje

4.      Mundësia e kundërshtimit dhe heqjes

Ju mund të kundërshtoni dërgimin e komunikimit tonë me email në çdo kohë me efekt për të ardhmen.

Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave në çdo kohë me efekt për të ardhmen.

3.4.  Donacionet dhe sponsorizimet

1.      Fushëveprimi dhe qëllimi i përpunimit të të dhënave, baza ligjore

Ne ofrojmë formularë në praninë tonë në internet që përdoruesi mund t'i përdorë për të bërë një donacion ose sponsorizim në mënyrë elektronike. Ne i përpunojmë të dhënat e mbledhura në këtë kontekst për qëllimin e përpunimit të pagesës dhe për mbështetjen e donatorëve dhe sponsorëve në pajtueshmëri me nenin 6 paragrafi 1 pika b të RrMDhP-së (përmbushja e një kontrate).

Përdorimi i të dhënave të adresës suaj për qëllime postare, promovuese të bazuara në interes, kryhet në pajtueshmëri me nenin 6 paragrafi 1 pika f të RrMDhP-së (balancimi i interesave).

Për më tepër, përpunimi i të dhënave është i nevojshëm për shkak të rregulloreve tatimore si dhe rregulloreve të pastrimit të parave sipas nenit 6 paragrafi 1 pika c të RrMDhP-së (detyrim ligjor).

2.      Të dhënat

Të dhënat e mbledhura në secilin rast janë të njohura në formën e përdorur; këto janë veçanërisht të dhëna për dhurimin (p.sh. shuma, intervali i dhurimit dhe mënyra e pagesës) si dhe të dhënat kryesore personale dhe të dhënat e kontaktit (p.sh. adresa e emailit dhe numri i telefonit).

3.5.  Peticionet

1.      Fushëveprimi dhe qëllimi i përpunimit të të dhënave, baza ligjore

Ne përpunojmë vetëm të dhënat e nevojshme për zbatimin e peticioneve në pajtueshmëri me nenin 6 paragrafi 1 pika a të RrMDhP-së (pëlqimi).

Dërgimi i një buletini me email bazohet ekskluzivisht në pëlqimin tuaj të veçantë në pajtueshmëri me Nenin 6 paragrafi 1 pika a të RrMDhP-së.

2.      Të dhënat

Në veçanti, të dhënat kryesore personale, të dhënat e kontaktit (p.sh. adresa e emailit dhe numri i telefonit) dhe të dhënat e peticionit përpunohen.

3.      Marrësit

Të dhënat do t'i transmetohen ekskluzivisht adresuesit(ve) të peticionit (dmth. organit kompetent përkatës - p.sh. autoriteti publik ose parlamenti).

4.      Mundësia e kundërshtimit dhe heqjes

Ju mund të kundërshtoni dërgimin e buletinit tonë të postës elektronike në çdo kohë me efekt për të ardhmen.

Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave në çdo kohë me efekt për të ardhmen.

4. Politika e cookies 

4.1.  Informacion i përgjithshem

1.      Cookies janë informacione të transmetuara nga serveri ynë i uebit ose nga serverët e uebit të palëve të treta në shfletuesit e internetit të përdoruesve ku ruhen për t'u marrë më vonë. Cookies mund të jenë në formën e skedarëve të vegjël ose çdo lloj tjetër ruajtjeje informacioni.

2.      Në rast se përdoruesit nuk duan që cookies të ruhen në kompjuterin e tyre, atyre do t'u kërkohet të çaktivizojnë opsionin përkatës në cilësimet e sistemit të shfletuesit të tyre. Cookies e ruajtura mund të fshihen në cilësimet e sistemit të shfletuesit. Përjashtimi i cookies mund të çojë në dëmtime funksionale të këtij shërbimi online.

4.2.  Menaxhimi i pëlqimit nga Usercentrics

1.      Ne përdorim Platformën e Menaxhimit të Pëlqimit Usercentrics si mjet për menaxhimin e pëlqimit në kuadër të aktiviteteve të analizës (Analytics) në faqen tonë të internetit. Platforma e Menaxhimit të Pëlqimit Usercentrics mbledh skedarin e regjistrit dhe të dhënat e pëlqimit duke përdorur JavaScript. Ky JavaScript na mundëson të informojmë përdoruesit për pëlqimin e tyre për disa etiketa në faqen tonë të internetit dhe të marrim, menaxhojmë dhe dokumentojmë këtë pëlqim.

2.      Ne përpunojmë të dhënat e mëposhtme në proces:

·         Të dhënat e pëlqimit (të dhënat anonime të regjistrit (ID-ja e pëlqimit, ID-ja e procesorit, ID-ja e kontrolluesit), statusi i pëlqimit, vula kohore).

·         Të dhënat e pajisjes (p.sh. adresat IP të shkurtuara (IP v4, IP v6), informacioni i pajisjes, vula kohore)

·         Të dhënat e përdoruesit (p.sh. email, ID, informacioni i shfletuesit, Setting IDs, Changelog)

ID-ja e pëlqimit (përmban të dhënat e mësipërme), statusi i pëlqimit duke përfshirë vulën kohore ruhen në memorien lokale të shfletuesit tuaj dhe njëkohësisht në serverët cloud të përdorur. Përpunimi i mëtejshëm do të bëhet vetëm nëse paraqisni një kërkesë për informacion ose anuloni pëlqimin tuaj. Në këtë rast, informacioni përkatës na jepet në një format kompakt të dhënash në një formë teksti lehtësisht të lexueshme për qëllime të shkëmbimit të të dhënave (skedar JSON).

3.      Asnjë informacion i përdoruesiz nuk ruhet për statistikat e përdorimit të pëlqimit të dhënë ose jo të dhënë. Vetëm frekuenca dhe vendndodhjet e klikimeve ruhen.

4.      Të dhënat personale ruhen në një server Google Cloud që ndodhet në BE (Bruksel, Belgjikë ose Frankfurt am Main, Gjermani).

5.      Qëllimi i përpunimit të të dhënave është analiza dhe menaxhimi i pëlqimeve të dhëna, në mënyrë që të përmbushim detyrimin tonë për menaxhim e pëlqimeve në pajtueshmëri me të RrMDhP-në. Përdorimi i Usercentrics i shërben qëllimit të vërtetimit të pëlqimeve të dhëna dhe jo të dhëna, si dhe menaxhimit të tyre.

6.      Baza ligjore për menaxhimin e pëlqimeve tuaja për përpunimin e të dhënave tuaja personale është neni 6 para. 1 pika f i RrMDhP-së. Interesi ynë legjitim qëndron në dokumentacionin ligjërisht të sigurt dhe verifikueshmërinë e pëlqimeve, kontrollin e masave të marketingut mbi bazën e pëlqimit të dhënë si dhe optimizimin e normave të pëlqimit.

7.      Të dhënat fshihen sapo të mos kërkohen më. Cookies i lidhur ka një afat prej 60 ditësh. Dokumenti i revokimit të një pëlqimi të dhënë më parë ruhet për një periudhë prej tre vjetësh. Mbajtja bazohet nga njëra anë në llogaridhënien tonë në pajtueshmëri me nenin 5 para. (2) të RrMDhP-së.

4.3.  Opsionet e kundërshtimit

Pas një pëlqimi të dhënë, ju mund të kundërshtoni përdorimin e cookies që përdoren për matjen e gamës së mbulimit dhe qëllimeve promovuese këtu.

5. Ndryshime në politikën e privatësisë së të dhënave  

5.1.  Verzioni: Dhjetor 2021

Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë së të Dhënave në lidhje me përpunimin e të dhënave, në mënyrë që ta përshtatim atë me situatat e ndryshuara ligjore, me ndryshimet e shërbimit online ose të përpunimit të të dhënave.

Nëse kërkohet pëlqimi i përdoruesve ose nëse elementët e politikës së privatësisë së të dhënave përmbajnë dispozita në lidhje me marrëdhëniet kontraktuale me përdoruesit, ndryshimet do të bëhen vetëm me pëlqimin e përdoruesve.

Përdoruesve u kërkohet që të informohen rregullisht për përmbajtjen e kësaj Politike të Privatësisë së të Dhënave.

Kërko